تعریف زندگی...

کاری برای تخت

    تختی برای خواب

             خوابی برای جوان

                      جانی برای مرگ

                                مرگی برای یاد

                                           یادی برای سنگ

                                        

 این بودزندگی انسان...........

/ 0 نظر / 18 بازدید