دوست

باتومی شد روزهای خستگی دست هاراسایبان یاس کرد

باتومی شدلابه  لای یاس هامهربانی را کمی احساس کرد 

باتومی شدمثل یک حس مدام روی برگی ازشقایق راه رفت

باتومی شداشک هاراباددادغصه هاراریخت بر روی زمین

باتومی شدبی صدافریاد زد"اهای خیلی دوستت دارم همین"قلب

باتومی شددست باران راگرفت درهوایی تازه ترپروازکرد

روزن یک حس نامحدودرا روبه سمت دوستی ها بازکرد 

 

 

لبخندخوب بودلبخند

امیدوارم خوشتون بیاد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید