قلب_ارزوهایت رابراورده می کند ان خدایی که اسمان رابرای خنداندن گل می گریاند.لبخند

فرشته_هرکودک بااین پیام به دنیا می اید:خداهنوزاز انسان ناامید نیست.لبخند

زبان_اگرافتادی مهم نیست به اما شرطی که موقع بلندشدن اززمین چیزی رابرداری.لبخند

                                                

                               قلبقلبThank Godقلب                         

   

/ 1 نظر / 10 بازدید
زمستون

[نیشخند][عینک]