امریکاییه لجباز...!!!

مکالمه زیر در16اکتبر1997توسط کانال106فرکانس فوریت های دریایی منطقه دریایی مینیستر واقع در سواحل گالیسیا درشمال غربی اسپانیامیان امریکایی ها وگالیسیایی ها ضبط شده:

گالیسیایی:از853 آ باشما صحبت می کنم لطفا برای اجتناب از تصادم باما مسیر خود را15درجه به جنوب تغییر دهید.شما مستقیم به سوی ما درحال حرکت هستید.فاصله 25مایل دریایی.

امریکایی:توصیه می شود مسیر خودرا 15درجه به شمال تغییر دهید تا ازتصادم جلو گیری شود.

گالیسیایی:خیر تکرار می کنم برای اجتناب از تصادم مسیر خود را 15درجه به جنوب منحرف کنید.

یک فرمانده امریکایی دیگر:این جا فرمانده یک ناو نیرو دریایی ایالات متحده امریکا،تاکید می کنم که مسیر خود را 15درجه به شمال تصحیح کنیدتاحادثه ای پیش نیا ید.

گالیسیایی:امکان پذیر ممکن نیست..تکرار می کنم مسیرخود را عوض کنید وگرنه تصادم حتمی است.

افسر امریکایی بالحنی عصبانی:اینجا کاپیتان ریچاردجیمزهوارد،فرمانده ناو هواپیما برنیرو دریایی صحبت می کند این یکی از بزرگ ترین کشتی های جنگی امریکااست 20فروندرزم ناو بزرگ،6فروند ناوشکن،5فروند ناوچه،4زیر دریایی وتعداد زیادی شناور های پشتیبانی ما را همراهی می کند.

پیشنهاد نمی کنم بلکه دستور می دهم مسیر خود را15درجه به طرف شمال تغییر دهیدوگرنه مجبورخواهیم شد اقدامات لازم را برای امنیت کشتی ونیرو های ان انجام دیم لطفا اطا عت کرده واز مسیرما کنار بروید.

گالیسیایی:اینجا خوان مانویل سالاس الکانتارا،فقط دو نفر هستیم یک سگ،غذایمان ویک قناری که هم اکنون خواب است، با ما هستندواز حمایت کانال دیال کرونیا(فرستنده رادیویی)وکانال106 فوریت های دریایی برخوردار هستیم.

به هیچ وجه به جایی نمی رویم!!!چون در زمین محکم قرار داریم ما در فانوس دریایی853 آ فینیستر،واقع در سواحل گالیسیا هستیم.اصلا نمی دانیم که این فانوس درچه ردیفی میان فانوس های دریایی  اسپانیا قرار دارد.می توانید هر اقدامی را که صلاح دیدیدوهر غلطی که خواستید برای حفاظت از کشتی خود انجام دهید.کشتی مزخرفتان به سوی صخره درحرکت است.به همین خاطر مجدداتاکیددارم که بهتر است مسیر تان را15درجه به جنوب تغییر دهید.

امریکایی:باشه ،متشکرم!!!!!!!!!

. قهقهه

. قهقهه

یعنی ادم با چنگال سوپ بخوره ولی اینجوری ضایع نشه!!!!!!!....قهقهه

قهقهه

/ 3 نظر / 21 بازدید
عاشق تنها

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)\\) */*¨

ایرج

روش زیاده دیگه