گفت و گوی هیتلر باناپلئون

ما برای شرف می جنگیم شما برای پول!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ناپلئون می گه:هرکس برای چیزی که نداره می جنگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قهقههخندهسبزقهقههخندهقهقههقهقههخندهخندهخندهقهقههقهقههقهقهه

/ 1 نظر / 15 بازدید
زمستان

یادم رفت بگم فیدل کاسترو و چگوارا هم از طرفدارای منن.[عینک]