پندواندرز

(هیس......ساکت......فقطخیال باطل.......وهیپنوتیزم.......نیشخند..........)

_شادترین مردم لزوما بهترین چیزهاراندارند.بلکه ازهرچه که سرراهشان قرارمی گیردبهترین استفاده رومی کنند.لبخندفرشتهفرشتهلبخند

_نمی تونی درزندگی پیشرفت کنی,

مگراین که غم ها واشتباهات گذشته ات

رافراموش کنی.فرشتهلبخندلبخندفرشته

_وقتی به دنیاامدی توگریه می کردی ودیگران لبخند برلب داشتند

ان گونه باش که درپایان زندگی,توتنها کسی باشی که لبخند برلب داری واطرافیانت گریه کنند.لبخند

                                                                    

/ 0 نظر / 6 بازدید