چاه جادویی

یک زوجی برسریک چاهی رفتند

مردخم شدوارزویی کردویک سکه انداخت

سپس زن هم تصمیم گرفت ارزویی کند ولی

زیادخم شدودرچاه افتاد...

مردچندلحظه ای بهت زده ایستاد؛بعدلبخندی زد وگفت

"این چاه واقعاکارمی کند"!!!!......قهقهه

/ 0 نظر / 14 بازدید