خوش حال زیستن..

این گونه باید خوش حال زیست.....قلب

 قلب........قلب........قلب........قلب........قلب..........قلب........قلب

_خوش حالم از این که تمام شب صدا خر خر پدرم رامی شنوم این یعنی او زنده وسالم در خانه خوابیده.

_ خوش حالم از این که دختر جوانم همیشه از شستن ظرف ها شاکی است این یعنی او درخانه است ودرخیابان ها پرسه نمی زند.

_خوش حالم از این که مالیات می پردازم این یعنی کار ودرامدی دارم وبیکار نیستم.

_خوش حالم از ین که لباس هایم برایم تنگ شده این یعنی غذا کافی برای خوردن دارم. 

_ خوش حالم از این که در پایان روز از خستگی از پامی افتم ای یعنی توان سخت کار کردن را دارم.

_ خوش حالم از این که باید زمین را بشویم وپنجره را تمیز کنم این یعنی من خانه دارم.

_ خوش حالم از این که درجایی دور جای پارک پیدا کردم این یعنی هم توان راه رفتن دارم هم ماشینی برای سوار شدن.

/ 1 نظر / 16 بازدید
Atena

لينكيندمت با اسم بازار شام بلينك [لبخند]