نقل قول های تامل برانگیز.......

به قول دوستم:

دیکتاتور اون بچه 2ساله ایست که20نفرمجبوراند به خاطر اون کارتون ببینند.

به قول مایکل اسکوفیلد:

همیشه اون تغییری باش که می خوای تو دنیا ببینی.

به قول ارنستو چه گوارا:

دستم بوی گل می دادمرا به جرم چیدن گل محکومم کردن....اما هیچ کس فکر نکردکه شایدگلی کاشته باشم.

به قول ژان پل سارتر:

از همه اندوهگین تر کسی است که ازهمه بیشتر می خندد.

به قول برتراند راسل:

مشکل دنیا در این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارنددرحالی که دانایان سرشار از شک وتردید اند.

به قول ژوزف مورفی:

این جمله را هر روزباخود تکرار کن:

عشق خدا وجودم را سرشار ازنور می کندوارامشش همه ی قلب وروحم را دربر میگیرد.

به قول شهیدمتفکر استاد مطهری:

نماز نمی خوانیم که خدافراموش نکند که بنده ای دارد؛مانماز می خوانیم که فراموش نکنیم که خدایی داریم.(کتاب ازادی معنوی)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید