لطیفه

-یه نفرفیلم جنگی می بینه

 جوگیرمی شه سینه خیز میره تلویزیونو خاموش می کنه!!!قهقههخندهخندهقهقهه

-3تادزدرفتندخونه یه نفردزدی ازبدروزگارصاحب خونه می زنه میادتو

اون3نفرمی رن توگونی قایم می شن صاحب خونه باپابه گونی اول می زنه

 می بینه صداگردو می ده باپابه گونی دوم میزنه می بینه صدانون خشک می ده

باپابه گونی سوم می زنه می بینه صدانداره

چندباراین کارو انجام میده بالاخره یاروشاکی می شه پامی شه می گه اقا آرده,

آردکه صدا نداره.قهقههخندهخنده

_یه روزیارو امین ابادیهیولمی ره خونشون می بینه بوی گازمیاد

به زن بچه اش می گه چراغ روشن نکنید من کبریت دارم!!!!!!!!خندهقهقههخنده

/ 3 نظر / 16 بازدید
جالب

سلام جالب بود[نیشخند]